Skutki abstrakcyjnego charakteru zobowiązania

 

 

Rozstrzygając o żądaniu pozwu należało natomiast wziąć pod uwagę, iż przed procesem pozwana dobrowolnie wypłaciła odszkodowanie za altanę w wysokości 28.924 zł. Pozwana oparła się na opinii rzeczoznawcy J. S., który ustalił wartość odtworzeniową budynku na tą kwotę, przyjmując dla wyliczeń maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy. Roszczenie powoda w tym zakresie zostało zatem przez Gminę uznane i zrealizowane. Aktualne stanowisko pozwanej co do braku podstaw wypłaty powodowi odszkodowania za przedmiotową altanę nie przybrało w procesie formy, która uzasadniałaby kompensatę dochodzonego świadczenia z już wypłaconą należnością. Pozwana Gmina nie złożyła oświadczenia o potrąceniu wierzytelności objętej pozwem z wierzytelnością z tytułu zwroty kwoty 28.924 zł, i nie zgłosiła procesowego zarzutu potrącenia w tym zakresie. Sąd nie był zatem uprawniony do zaliczenia kwoty 28.924 zł na poczet dochodzonego roszczenia.
www


Konsekwencją zmiany zaskarżonego wyroku jest zmiana postanowienia o kosztach procesu. Powódka wygrała proces w 12%, gdyż dochodziła zasądzenia kwoty 265.112,31 zł, a zasądzone zostało 31.958,95 zł. Koszty powódki wyniosły 25.869,46 zł (opłata od pozwu - 13.256 zł, opłata od pełnomocnictwa - 17 zł, wynagrodzenie pełnomocnika - 7.200 zł, wydatki na biegłego - 4.592 zł i 804,46 zł). Koszty pozwanej to kwota 7.217 zł obejmująca koszty zastępstwa procesowego i opłatę od pełnomocnictwa. Na podstawie art. 100 KPC koszty procesu stosunkowo rozdzielono i z tego tytułu zasądzono od powódki na rzecz pozwanej kwotę 3.242 zł.

ranking adwokatow z lodzi


Mocą zakwestionowanej klauzuli umownej, pozwana ograniczyła swoją odpowiedzialność za przerwy w świadczeniu usług do bonifikaty w abonamencie, o ile nieprzerwany czas przerwy przekroczy 24 godziny. Takie ograniczenie odpowiedzialności jest niezgodne z przytoczonymi wyżej przepisami Kodeksu cywilnego, stawiając przedsiębiorcę w sytuacji korzystniejszej od przewidzianej tymi przepisami. Niespodziewana przerwa w dostępie do usługi może wywołać szkodę po stronie konsumenta, co według ogólnych zasad prawa cywilnego może rodzić odpowiedzialność pozwanej.
ranking adwokatów
Art. 290 § 1 zd. pierwsze KPC pozostawia Sądowi ocenę, czy w sprawie zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii instytutu. Dopuszczenie dowodu z opinii instytutu jest celowe i konieczne wówczas, gdy zachodzi potrzeba skomplikowanych badań specjalistycznych oraz wtedy, gdy nie da się usunąć w inny sposób sprzeczności w dostępnych opiniach. Natomiast ocena strony niezadowolonej z opinii biegłych nie usprawiedliwia zarzutu naruszenia wskazanego przepisu.
opinie o adwokatach i radcach prawnych